„A by pojąć, czym jest miejsce i nasze w nim istnienie, potrzebujemy odwołania do różnych rodzajów i poziomów przeżywania oraz rozumienia miejsc: od cielesnej reakcji organizmu żywego, poprzez emocje doznane i poetycko wyważone, przez fenomenologiczną analizę noetyczno-neumatyczną, aż po filozoficzne dociekanie prawdy.”

Hanna Buczyńska-Gralewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni.
ukośnik
ukośnik

„Um zu verstehen, was der Ort und unsere Existenz in dem bedeuten, benötigen wir Bezug auf verschiedene Arten und Erlebnisebenen zu nehmen sowie die Orte zu verstehen: angefangen von der körperlichen Reaktion des lebendigen Organismus, über empfundene und poetisch ausgewogene Emotionen sowie durch phänomenologische Analyse bis zur philosophischen Suche nach der Wahrheit.”

Hanna Buczyńska-Gralewicz, Die Orte, Richtungen, Gegend. Beitrag zur Raumphänomenologie
1-dankow

DankówTankow

2-tuczno

TucznoTütz

3-jagow

JagówJagow

4-bobrowko

BobrówkoBreitenstein

5-ogardy

OgardyWugarten

6-zydowo

ŻydowoSydow

rozumienie miejsca - reakcja ciała i doznanie poetyckie

„W ważnych doświadczeniach architektury przestrzeń, materia i czas zlewają się w jeden wymiar, w podstawową substancję bytu, która przenika naszą świadomość. Utożsamiamy się z tą przestrzenią, tym miejscem, tym momentem, a wymiary te stają się składnikami naszej własnej egzystencji. Architektura jest sztuką godzenia się ze światem, a mediacja ta dokonuje się poprzez zmysły.”

Juhani Pallasmaa, Oczy skóry. Architektura i zmysły.
ukośnik
ukośnik

Den Ort verstehen - die Reaktion des Körpers und dichterische Empfindungen.

„In wichtigen Architekturerlebnissen verschmelzen Raum, Materie und Zeit zu einer einzigen Dimension, zur Grundsubstanz des Seins, die unser Bewusstsein durchdringt. Wir identifizieren uns mit diesem Raum, diesem Ort, diesem Moment, und diese Dimensionen werden zu Bestandteilen unserer Existenz. Architektur ist die Kunst der Versöhnung zwischen uns selbst und der Welt, und diese Vermittlung erfolgt über die Sinne.”

Juhani Pallasmaa, Die Augen Der Haut: Architektur und die Sinne.
7-dokumentacja

DokumentacjaDokumentation

KATALOG_KOLODION_WARSZTATY

Autorzy

ukośnik

Autoren

autorzy
autorzy